2014 Vietnamese Senior Citizen Association Tet Festival


National anthem of the United States by Miss Senior Virginia at 2014 Vietnamese Senior Citizen Association Tet Festival @ Langley High School in Fairfax, Virginia (01/25/14)

http://youtu.be/2RCkLcwDG00

Chào Cờ Hội Chợ Tết Cao Niên Giáp Ngọ 2014 tại trường trung học Langley thuộc quận Fairfax vào thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2014

http://youtu.be/dUWKxSon4iU

Chào Cờ Hội Chợ Tết Cao Niên Giáp Ngọ 2014 tại trường trung học Langley thuộc quận Fairfax vào thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2014

http://youtu.be/dUWKxSon4iU

Chào Cờ Hội Chợ Tết Cao Niên Giáp Ngọ 2014 tại trường trung học Langley thuộc quận Fairfax vào thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2014

1 Phút Mặt Niệm Hội Chợ Tết Cao Niên Giáp Ngọ 2014 tại trường trung học Langley thuộc quận Fairfax vào thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2014

http://youtu.be/7zhtlRShTZQ

Quang Cảnh Chợ Tết qua Hợp Ca Ly Rược Mừng Hội Chợ Tết Cao Niên Giáp Ngọ 2014 tại trường trung học Langley thuộc quận Fairfax vào thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2014

http://youtu.be/VGKODqoNVsI

Sớ Táo Quân Hội Chợ Tết Cao Niên Giáp Ngọ 2014 tại trường trung học Langley thuộc quận Fairfax vào thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2014

http://youtu.be/zxVw1YPF-bU

Ngọc Hoàng và Táo Quân Lì Xì Hội Chợ Tết Cao Niên Giáp Ngọ 2014 tại trường trung học Langley thuộc quận Fairfax vào thứ Bảy ngày 25 tháng 1 năm 2014

http://youtu.be/nXA6CJerm_c

Lion Dance at 2014 Vietnamese Senior Citizen Association Tet Festival @ Langley High School in Fairfax, Virginia (01/25/14)

http://youtu.be/-XCnum0BRawLeave a Reply