Múa Nón Quạt Dù

Múa Nón Quạt Dù (Dance) Đoàn vũ VYEA at Graduation Ceremony (Lễ Mãn Khóa) 2014 (08/07/14)

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!