Han Bai Kung Fu

Tự Vệ Tay Không Chống Dao do võ sư Nguyễn Bằng & Michael trình diễn – Self Defense against knife attack by grand master Bang Nguyen & Michael – Han Bai Kung Fu (05/11/13) http://youtu.be/qak68PCvSy0 http://youtu.be/sAAnV_cjnIM Vận Công Luyện Khí do Huấn Luyện Viên Hồ Hân Trình Diễn – Han Bai Kung Fu (05/11/13) http://youtu.be/8sQAIblKq4A…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!