Kết Đoàn: Trại Hè XII – 2013 “MÙA HÈ KỶ NIỆM”

Sinh Hoạt Vòng Tròn Trước Khi Lửa Trại …. Hội Kết Đoàn: Trại Hè XII – 2013 “MÙA HÈ KỶ NIỆM” http://youtu.be/VDGWLA_xxC8 Mãnh Long … Mãnh Long Team Skit … Đóng Kịch Trước Khi Lửa Trại …. Hội Kết Đoàn: Trại Hè XII – 2013 “MÙA HÈ KỶ NIỆM” http://youtu.be/_rJ4gJ_1cmY Save a Child Part 1……

Lua Viet Camp 2013

Vietnamese Scout Liên Đoàn Patrol Yell (06/22/13) http://youtu.be/YSp-FhapGmI Lua Viet Camp Gate 2013 (06/22/13) http://youtu.be/dVzDhxB95Y4 Color Guard advances at Lua Viet Camp 2013 (06/22/13) http://youtu.be/AZH_OvVrT7U Prepare for Lua Viet Camp 2013 Flag Ceremony (06/22/13) http://youtu.be/h61nVJ3zOUo Lua Viet Camp 2013 Team Eating in Big Game (06/22/13) http://youtu.be/SCdAlXIHHag Lua Viet Camp 2013 Big Game “Đòn Gánh” (06/22/13)…

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!