Han Bai Kung Fu


Tự Vệ Tay Không Chống Dao do võ sư Nguyễn Bằng & Michael trình diễn – Self Defense against knife attack by grand master Bang Nguyen & Michael – Han Bai Kung Fu (05/11/13)

http://youtu.be/qak68PCvSy0

http://youtu.be/sAAnV_cjnIM

Vận Công Luyện Khí do Huấn Luyện Viên Hồ Hân Trình Diễn – Han Bai Kung Fu (05/11/13)

http://youtu.be/8sQAIblKq4A

Hàn Gia Đao Pháp do Huấn Luyện Viên Hồ Hân Trình Diễn – Han Bai Kung Fu (05/11/13)

“Mai Hoa Côn” by Minh Quân … Staff Long Form by Minh Quan … This is a stick form of Han Bai Duong in Viet Nam martial art (05/11/13)

[link=http://youtu.be/S2iuT5bQ5uE]http://youtu.be/8sQAIblKq4A[/link]

Lotus form in Han Bai Kung Fu by Ngoc Han – “Liên Hoa Pháp Mộc Quyền” do huấn luyện viên Hồ Hân biểu diễn (05/11/13)

http://youtu.be/j3sVdfQ2FsA

http://youtu.be/2vjrGx1ACj0

Sword form by Tran Ngoc Hung – Han Bai Kung Fu (05/11/13)Leave a Reply