Vietnamese Cultural Heritage Night – Đêm Viêt Nam

Ba Bà Mẹ Chồng


The Tale of Lục Vân Tiên, poetry from Hue, and lullaby (ru con ) southern Vietnamese folk song


Vào Hạ by Thục Uyên & Minh Uyên of VYEA Vietnamese Summer School performed during Vietnamese Cultural Heritage Night – Đêm Viêt Nam at Ossian Hall Park – 08/02/14


Hieu Thuan, Nhu Huong, Hieu Tam sang Bước Tình Hồng at Vietnamese Cultural Heritage Night – Đêm Viêt Nam at Ossian Hall Park – 08/02/14

Performing Gourd Lute by Nam Phuong . Đoan Trang là trưởng nữ của Sáo Thần Nguyễn Đình Nghĩa. Doan Trang is eldest daughter of Nguyen Dinh Nghia. at Vietnamese Cultural Heritage Night – Đêm Viêt Nam at Ossian Hall Park – 08/02/14. Nam Phuong is another daughter of Nguyen Dinh Nghia performed gourd lute (Đàn bầu).

Đoan Trang là trưởng nữ của Sáo Thần Nguyễn Đình Nghĩa. Doan Trang is eldest daughter of Nguyen Dinh Nghia. at Vietnamese Cultural Heritage Night – Đêm Viêt Nam at Ossian Hall Park – 08/02/14. A brief explaination with gourd lute (Đàn bầu) in English.

Group singing by Vietnamese students from VYEA Vietnamese Summer School performed “Trường Làng Tôi” during Vietnamese Cultural Heritage Night – Đêm Viêt Nam at Ossian Hall Park – 08/02/14

Dance skit “Người Tình Ơi Mơ Gì” performed by Vietnamese Student Association of George Mason University at Vietnamese Cultural Heritage Night – Đêm Viêt Nam at Ossian Hall Park – 08/02/14

Leave a Reply