WADL-TV loại CW Network khỏi thị trường Detroit


Theo tin WADL-TV hay prnewswire.com

KEVIN ADELL XÓA MẠNG CW TẠI DETROIT

DETROIT, ngày 30 tháng 10 năm 2023 /PRNewswire/ — WADL-TV loại CW Network khỏi thị trường Detroit vì mạng này đang chờ FCC phê duyệt để bán cho Mission Broadcasting. Đã sáu tháng chờ đợi và Kevin Adell không tin rằng nó sẽ sớm được phê duyệt.

Trong quá trình chuyển đổi, với sự chậm trễ, thỏa thuận tổng thể cần phải được điều chỉnh.

Adell đã loại bỏ CW Network ngay lập tức. WADL-TV đang mang cả CW và My Networks ở Detroit, vì số lượng đài trên thị trường có hạn. WADL kể từ đó đã khôi phục My Network về vị trí và khung thời gian nổi bật trước đó.

Giữ nguyên.

LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG: MORT MEISNER ASSOCIATES, 248-545-2222
MORT MEISNER, 248-613-0948 HOẶC GRACE CARLISLE, 248-565-5342

NGUỒN WADL-TV


KEVIN ADELL REMOVES CW NETWORK IN DETROIT

DETROIT, Oct. 30, 2023 /PRNewswire/ — WADL-TV throws the CW Network off the Detroit market as it awaits FCC approval for its sale to Mission Broadcasting. It has been six months waiting and Kevin Adell does not believe it will be approved “anytime soon.”

Transitionally, with the delay, the overall deal needed to be adjusted.

Adell casted off the CW Network immediately. WADL-TV was carrying both the CW and My Networks in Detroit, since there is a limited number of stations in the market. WADL has since restored the My Network to prior prominent position and time frames.

Stay tuned.

MEDIA CONTACTS: MORT MEISNER ASSOCIATES, 248-545-2222
MORT MEISNER, 248-613-0948 OR GRACE CARLISLE, 248-565-5342

SOURCE WADL-TVhttps://www.prnewswire.com/news-releases/fanduel-tv-is-all-in-on-the-40th-breeders-cup-301966127.html