Vầng Trăng Tình Yêu by Quốc Khanh (Live Concert – Đánh Trống)


Quốc Khanh played drum and sing Vầng Trăng Tình Yêu by Trúc Hồ during 35th Anniversary Celebration of Holy Martyrs of Vietnam Parish at T.C. Williams High School on Saturday, September 6, 2014.


Leave a Reply