2014 NOVA TET Festival


Lễ Tưởng Niêm Các Anh Hùng Bảo Vệ Hoàng Sa

http://youtu.be/nWr79gG83_U

Sớ Táo Quân

http://youtu.be/twXjvQ3h3-I

Lion Dance – Múa Lân

http://youtu.be/G6HC5M2HrDk

4 Nàng Thơ Việt

http://youtu.be/odYizRqXth0Leave a Reply