Tình trạng và dự báo thị trường ăng-ten HDTV toàn cầu 2020-2026 bị ảnh hưởng bởi Đại Dịch COVID-19


Theo tin MarketResearchHub hay Latest Herald

Tác động của Covid-19 đến quy mô, tình trạng và dự báo thị trường ăng-ten toàn cầu 2020-2026

Ăng-ten HDTV là một phần của thiết bị điện tử được thiết kế để thu sóng truyền hình dưới dạng tín hiệu điện từ đang được truyền “qua không trung”. Khi một đài truyền hình phát chương trình của nó, nó được chuyển đổi từ thông tin âm thanh và video thành các tín hiệu điện từ này.
Ngày nay, có hai loại chủ yếu là ăng-ten HDTV, bao gồm ăng-ten HDTV trong nhà và ăng-ten HDTV ngoài trời. Và Ăng-ten HDTV trong nhà là loại chính cho Ăng-ten HDTV và Ăng-ten HDTV trong nhà đạt doanh số khoảng 3698,76 K Đơn vị trong năm 2018, với 71,49% doanh số toàn cầu.
Kể từ khi virus COVID-19 bùng phát vào tháng 12 năm 2019, căn bệnh này đã lan rộng đến gần 100 quốc gia trên toàn cầu với Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đây là trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng. Các tác động toàn cầu của bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) đã bắt đầu được cảm nhận và sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thị trường Ăng-ten HDTV vào năm 2020.

COVID-19 có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu theo ba cách chính: bằng cách ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và nhu cầu, bằng cách tạo ra sự gián đoạn chuỗi cung ứng và thị trường, và bởi tác động tài chính của nó đối với các công ty và thị trường tài chính.

Sự bùng phát của COVID-19 đã mang lại hiệu quả trên nhiều khía cạnh, như hủy chuyến bay; cấm đi lại và kiểm dịch; nhà hàng đóng cửa; tất cả các sự kiện trong nhà bị hạn chế; hơn bốn mươi quốc gia khẩn cấp tuyên bố; làm chậm lớn chuỗi cung ứng; biến động thị trường chứng khoán; niềm tin kinh doanh giảm sút, sự hoảng loạn ngày càng tăng trong dân chúng, và sự không chắc chắn về tương lai.

Báo cáo này cũng phân tích tác động của coronavirus COVID-19 đối với ngành công nghiệp ăng-ten HDTV.

Dựa trên khảo sát gần đây của chúng tôi, chúng tôi có một số kịch bản khác nhau về tốc độ tăng trưởng YoY của HDTV cho năm 2020. Kịch bản có thể xảy ra sẽ tăng thêm xx% vào năm 2020 và doanh thu sẽ là xx vào năm 2020 từ xx triệu đô la Mỹ vào năm 2019. Quy mô thị trường của Ăng-ten HDTV sẽ đạt xx vào năm 2026, với CAGR là xx% từ năm 2020 đến năm 2026.

Với độ chính xác theo tiêu chuẩn ngành trong phân tích và tính toàn vẹn dữ liệu cao, báo cáo thực hiện một nỗ lực tuyệt vời để tiết lộ các cơ hội chính có sẵn trên thị trường Ăng-ten HDTV toàn cầu để giúp người chơi đạt được vị thế thị trường mạnh. Người mua báo cáo có thể truy cập các dự báo thị trường đã được xác minh và đáng tin cậy, bao gồm các dự báo cho quy mô tổng thể của thị trường Ăng-ten HDTV toàn cầu về mặt doanh thu.

Người chơi, các bên liên quan và những người tham gia khác trong thị trường Ăng-ten HDTV toàn cầu sẽ có thể chiếm thế thượng phong khi họ sử dụng báo cáo như một nguồn tài nguyên mạnh mẽ. Đối với phiên bản báo cáo này, phân tích phân khúc tập trung vào doanh thu và dự báo của từng phân khúc ứng dụng về doanh thu và dự báo theo từng phân khúc về mặt doanh thu trong giai đoạn 2015-2026.

Phân tích cấp khu vực và quốc gia
Báo cáo cung cấp một phân tích địa lý đầy đủ về thị trường ăng-ten HDTV toàn cầu, bao gồm các khu vực quan trọng, viz, Bắc Mỹ, Châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, Ấn Độ và Trung & Nam Mỹ. Nó cũng bao gồm các quốc gia chính (khu vực), viz, Mỹ, Canada, Đức, Pháp, Anh, Ý, Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Úc, Đài Loan, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Việt Nam, Mexico, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Ả Rập Saudi, UAE, v.v.

Báo cáo bao gồm quy mô thị trường theo quốc gia và khu vực khôn ngoan trong giai đoạn 2015-2026. Nó cũng bao gồm quy mô thị trường và dự báo của từng phân khúc ứng dụng về doanh thu cho giai đoạn 2015-2026.

Phân tích cạnh tranh
Trong phần phân tích cạnh tranh của báo cáo, những người chơi hàng đầu cũng như nổi bật của thị trường Ăng-ten HDTV toàn cầu được nghiên cứu rộng rãi trên cơ sở các yếu tố chính. Báo cáo cung cấp phân tích toàn diện và thống kê chính xác về doanh thu của người chơi trong giai đoạn 2015-2020. Nó cũng cung cấp phân tích chi tiết được hỗ trợ bởi số liệu thống kê đáng tin cậy về giá và doanh thu (cấp toàn cầu) của người chơi trong giai đoạn 2015-2020

Nhìn chung, báo cáo chứng tỏ là một công cụ hiệu quả mà người chơi có thể sử dụng để đạt được lợi thế cạnh tranh so với đối thủ và đảm bảo thành công lâu dài trong thị trường Ăng-ten HDTV toàn cầu. Tất cả các phát hiện, dữ liệu và thông tin được cung cấp trong báo cáo được xác nhận và xác nhận lại với sự giúp đỡ của các nguồn đáng tin cậy. Các nhà phân tích là tác giả của báo cáo đã sử dụng một phương pháp nghiên cứu và phân tích độc đáo và tốt nhất trong ngành để nghiên cứu chuyên sâu về thị trường Ăng-ten HDTV toàn cầu.


Covid-19 Impact on Global HDTV Antenna Market Size, Status and Forecast 2020-2026

HDTV antenna is a piece of electronic equipment designed to receive television broadcasts in the form of electromagnetic signals that are being transmitted “over the air”. When a television station broadcasts its programming, it is converted from audio and video information into these electromagnetic signals.
Nowadays, there are two mainly types of HDTV Antenna, including Indoor HDTV Antenna and Outdoor HDTV Antenna. And Indoor HDTV Antenna is the main type for HDTV Antenna, and the Indoor HDTV Antenna reached a sales volume of approximately 3698.76 K Unit in 2018, with 71.49% of global sales volume.
Since the COVID-19 virus outbreak in December 2019, the disease has spread to almost 100 countries around the globe with the World Health Organization declaring it a public health emergency. The global impacts of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) are already starting to be felt, and will significantly affect the HDTV Antenna market in 2020.
COVID-19 can affect the global economy in three main ways: by directly affecting production and demand, by creating supply chain and market disruption, and by its financial impact on firms and financial markets.
The outbreak of COVID-19 has brought effects on many aspects, like flight cancellations; travel bans and quarantines; restaurants closed; all indoor events restricted; over forty countries state of emergency declared; massive slowing of the supply chain; stock market volatility; falling business confidence, growing panic among the population, and uncertainty about future.
This report also analyses the impact of Coronavirus COVID-19 on the HDTV Antenna industry.
Based on our recent survey, we have several different scenarios about the HDTV Antenna YoY growth rate for 2020. The probable scenario is expected to grow by a xx% in 2020 and the revenue will be xx in 2020 from US$ xx million in 2019. The market size of HDTV Antenna will reach xx in 2026, with a CAGR of xx% from 2020 to 2026.
With industry-standard accuracy in analysis and high data integrity, the report makes a brilliant attempt to unveil key opportunities available in the global HDTV Antenna market to help players in achieving a strong market position. Buyers of the report can access verified and reliable market forecasts, including those for the overall size of the global HDTV Antenna market in terms of revenue.
Players, stakeholders, and other participants in the global HDTV Antenna market will be able to gain the upper hand as they use the report as a powerful resource. For this version of the report, the segmental analysis focuses on revenue and forecast by each application segment in terms of revenue and forecast by each type segment in terms of revenue for the period 2015-2026.
Regional and Country-level Analysis
The report offers an exhaustive geographical analysis of the global HDTV Antenna market, covering important regions, viz, North America, Europe, China, Japan, Southeast Asia, India and Central & South America. It also covers key countries (regions), viz, U.S., Canada, Germany, France, U.K., Italy, Russia, China, Japan, South Korea, India, Australia, Taiwan, Indonesia, Thailand, Malaysia, Philippines, Vietnam, Mexico, Brazil, Turkey, Saudi Arabia, UAE, etc.
The report includes country-wise and region-wise market size for the period 2015-2026. It also includes market size and forecast by each application segment in terms of revenue for the period 2015-2026.
Competition Analysis
In the competitive analysis section of the report, leading as well as prominent players of the global HDTV Antenna market are broadly studied on the basis of key factors. The report offers comprehensive analysis and accurate statistics on revenue by the player for the period 2015-2020. It also offers detailed analysis supported by reliable statistics on price and revenue (global level) by player for the period 2015-2020.
On the whole, the report proves to be an effective tool that players can use to gain a competitive edge over their competitors and ensure lasting success in the global HDTV Antenna market. All of the findings, data, and information provided in the report are validated and revalidated with the help of trustworthy sources. The analysts who have authored the report took a unique and industry-best research and analysis approach for an in-depth study of the global HDTV Antenna market.
The following players are covered in this report:
Antennas Direct
Jasco Products (GE)
Best Buy
RCA
Terk
Winegard
Mohu
Polaroid
Channel Master
Marathon
KING
As Seen on TV
1byone
Rocam
ANTOP
Mediasonic
RadioShack
ONN
HDTV Antenna Breakdown Data by Type
Indoor
Outdoor
HDTV Antenna Breakdown Data by Application
Residential
Commercial


Table of Contents

1 Report Overview
1.1 Study Scope
1.2 Key Market Segments
1.3 Players Covered: Ranking by HDTV Antenna Revenue
1.4 Market Analysis by Type
1.4.1 Global HDTV Antenna Market Size Growth Rate by Type: 2020 VS 2026
1.4.2 Indoor
1.4.3 Outdoor
1.5 Market by Application
1.5.1 Global HDTV Antenna Market Share by Application: 2020 VS 2026
1.5.2 Residential
1.5.3 Commercial
1.6 Coronavirus Disease 2019 (Covid-19): HDTV Antenna Industry Impact
1.6.1 How the Covid-19 is Affecting the HDTV Antenna Industry
1.6.1.1 HDTV Antenna Business Impact Assessment – Covid-19
1.6.1.2 Supply Chain Challenges
1.6.1.3 COVID-19s Impact On Crude Oil and Refined Products
1.6.2 Market Trends and HDTV Antenna Potential Opportunities in the COVID-19 Landscape
1.6.3 Measures / Proposal against Covid-19
1.6.3.1 Government Measures to Combat Covid-19 Impact
1.6.3.2 Proposal for HDTV Antenna Players to Combat Covid-19 Impact
1.7 Study Objectives
1.8 Years Considered

2 Global Growth Trends by Regions
2.1 HDTV Antenna Market Perspective (2015-2026)
2.2 HDTV Antenna Growth Trends by Regions
2.2.1 HDTV Antenna Market Size by Regions: 2015 VS 2020 VS 2026
2.2.2 HDTV Antenna Historic Market Share by Regions (2015-2020)
2.2.3 HDTV Antenna Forecasted Market Size by Regions (2021-2026)
2.3 Industry Trends and Growth Strategy
2.3.1 Market Top Trends
2.3.2 Market Drivers
2.3.3 Market Challenges
2.3.4 Porters Five Forces Analysis
2.3.5 HDTV Antenna Market Growth Strategy
2.3.6 Primary Interviews with Key HDTV Antenna Players (Opinion Leaders)

3 Competition Landscape by Key Players
3.1 Global Top HDTV Antenna Players by Market Size
3.1.1 Global Top HDTV Antenna Players by Revenue (2015-2020)
3.1.2 Global HDTV Antenna Revenue Market Share by Players (2015-2020)
3.1.3 Global HDTV Antenna Market Share by Company Type (Tier 1, Tier 2 and Tier 3)
3.2 Global HDTV Antenna Market Concentration Ratio
3.2.1 Global HDTV Antenna Market Concentration Ratio (CR5 and HHI)
3.2.2 Global Top 10 and Top 5 Companies by HDTV Antenna Revenue in 2019
3.3 HDTV Antenna Key Players Head office and Area Served
3.4 Key Players HDTV Antenna Product Solution and Service
3.5 Date of Enter into HDTV Antenna Market
3.6 Mergers & Acquisitions, Expansion Plans

4 Breakdown Data by Type (2015-2026)
4.1 Global HDTV Antenna Historic Market Size by Type (2015-2020)
4.2 Global HDTV Antenna Forecasted Market Size by Type (2021-2026)

5 HDTV Antenna Breakdown Data by Application (2015-2026)
5.1 Global HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020)
5.2 Global HDTV Antenna Forecasted Market Size by Application (2021-2026)

6 North America
6.1 North America HDTV Antenna Market Size (2015-2020)
6.2 HDTV Antenna Key Players in North America (2019-2020)
6.3 North America HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020)
6.4 North America HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020)

7 Europe
7.1 Europe HDTV Antenna Market Size (2015-2020)
7.2 HDTV Antenna Key Players in Europe (2019-2020)
7.3 Europe HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020)
7.4 Europe HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020)

8 China
8.1 China HDTV Antenna Market Size (2015-2020)
8.2 HDTV Antenna Key Players in China (2019-2020)
8.3 China HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020)
8.4 China HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020)

9 Japan
9.1 Japan HDTV Antenna Market Size (2015-2020)
9.2 HDTV Antenna Key Players in Japan (2019-2020)
9.3 Japan HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020)
9.4 Japan HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020)

10 Southeast Asia
10.1 Southeast Asia HDTV Antenna Market Size (2015-2020)
10.2 HDTV Antenna Key Players in Southeast Asia (2019-2020)
10.3 Southeast Asia HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020)
10.4 Southeast Asia HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020)

11 India
11.1 India HDTV Antenna Market Size (2015-2020)
11.2 HDTV Antenna Key Players in India (2019-2020)
11.3 India HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020)
11.4 India HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020)

12 Central & South America
12.1 Central & South America HDTV Antenna Market Size (2015-2020)
12.2 HDTV Antenna Key Players in Central & South America (2019-2020)
12.3 Central & South America HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020)
12.4 Central & South America HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020)

13 Key Players Profiles
13.1 Antennas Direct
13.1.1 Antennas Direct Company Details
13.1.2 Antennas Direct Business Overview and Its Total Revenue
13.1.3 Antennas Direct HDTV Antenna Introduction
13.1.4 Antennas Direct Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020))
13.1.5 Antennas Direct Recent Development
13.2 Jasco Products (GE)
13.2.1 Jasco Products (GE) Company Details
13.2.2 Jasco Products (GE) Business Overview and Its Total Revenue
13.2.3 Jasco Products (GE) HDTV Antenna Introduction
13.2.4 Jasco Products (GE) Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
13.2.5 Jasco Products (GE) Recent Development
13.3 Best Buy
13.3.1 Best Buy Company Details
13.3.2 Best Buy Business Overview and Its Total Revenue
13.3.3 Best Buy HDTV Antenna Introduction
13.3.4 Best Buy Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
13.3.5 Best Buy Recent Development
13.4 RCA
13.4.1 RCA Company Details
13.4.2 RCA Business Overview and Its Total Revenue
13.4.3 RCA HDTV Antenna Introduction
13.4.4 RCA Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
13.4.5 RCA Recent Development
13.5 Terk
13.5.1 Terk Company Details
13.5.2 Terk Business Overview and Its Total Revenue
13.5.3 Terk HDTV Antenna Introduction
13.5.4 Terk Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
13.5.5 Terk Recent Development
13.6 Winegard
13.6.1 Winegard Company Details
13.6.2 Winegard Business Overview and Its Total Revenue
13.6.3 Winegard HDTV Antenna Introduction
13.6.4 Winegard Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
13.6.5 Winegard Recent Development
13.7 Mohu
13.7.1 Mohu Company Details
13.7.2 Mohu Business Overview and Its Total Revenue
13.7.3 Mohu HDTV Antenna Introduction
13.7.4 Mohu Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
13.7.5 Mohu Recent Development
13.8 Polaroid
13.8.1 Polaroid Company Details
13.8.2 Polaroid Business Overview and Its Total Revenue
13.8.3 Polaroid HDTV Antenna Introduction
13.8.4 Polaroid Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
13.8.5 Polaroid Recent Development
13.9 Channel Master
13.9.1 Channel Master Company Details
13.9.2 Channel Master Business Overview and Its Total Revenue
13.9.3 Channel Master HDTV Antenna Introduction
13.9.4 Channel Master Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
13.9.5 Channel Master Recent Development
13.10 Marathon
13.10.1 Marathon Company Details
13.10.2 Marathon Business Overview and Its Total Revenue
13.10.3 Marathon HDTV Antenna Introduction
13.10.4 Marathon Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
13.10.5 Marathon Recent Development
13.11 KING
10.11.1 KING Company Details
10.11.2 KING Business Overview and Its Total Revenue
10.11.3 KING HDTV Antenna Introduction
10.11.4 KING Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
10.11.5 KING Recent Development
13.12 As Seen on TV
10.12.1 As Seen on TV Company Details
10.12.2 As Seen on TV Business Overview and Its Total Revenue
10.12.3 As Seen on TV HDTV Antenna Introduction
10.12.4 As Seen on TV Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
10.12.5 As Seen on TV Recent Development
13.13 1byone
10.13.1 1byone Company Details
10.13.2 1byone Business Overview and Its Total Revenue
10.13.3 1byone HDTV Antenna Introduction
10.13.4 1byone Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
10.13.5 1byone Recent Development
13.14 Rocam
10.14.1 Rocam Company Details
10.14.2 Rocam Business Overview and Its Total Revenue
10.14.3 Rocam HDTV Antenna Introduction
10.14.4 Rocam Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
10.14.5 Rocam Recent Development
13.15 ANTOP
10.15.1 ANTOP Company Details
10.15.2 ANTOP Business Overview and Its Total Revenue
10.15.3 ANTOP HDTV Antenna Introduction
10.15.4 ANTOP Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
10.15.5 ANTOP Recent Development
13.16 Mediasonic
10.16.1 Mediasonic Company Details
10.16.2 Mediasonic Business Overview and Its Total Revenue
10.16.3 Mediasonic HDTV Antenna Introduction
10.16.4 Mediasonic Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
10.16.5 Mediasonic Recent Development
13.17 RadioShack
10.17.1 RadioShack Company Details
10.17.2 RadioShack Business Overview and Its Total Revenue
10.17.3 RadioShack HDTV Antenna Introduction
10.17.4 RadioShack Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
10.17.5 RadioShack Recent Development
13.18 ONN
10.18.1 ONN Company Details
10.18.2 ONN Business Overview and Its Total Revenue
10.18.3 ONN HDTV Antenna Introduction
10.18.4 ONN Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020)
10.18.5 ONN Recent Development

14 Analyst’s Viewpoints/Conclusions

15 Appendix
15.1 Research Methodology
15.1.1 Methodology/Research Approach
15.1.2 Data Source
15.2 Disclaimer
15.3 Author Details
List of Table
List of Tables
Table 1. HDTV Antenna Key Market Segments
Table 2. Key Players Covered: Ranking by HDTV Antenna Revenue
Table 3. Ranking of Global Top HDTV Antenna Manufacturers by Revenue (US$ Million) in 2019
Table 4. Global HDTV Antenna Market Size Growth Rate by Type (US$ Million): 2020 VS 2026
Table 5. Key Players of Indoor
Table 6. Key Players of Outdoor
Table 7. COVID-19 Impact Global Market: (Four HDTV Antenna Market Size Forecast Scenarios)
Table 8. Opportunities and Trends for HDTV Antenna Players in the COVID-19 Landscape
Table 9. Present Opportunities in China & Elsewhere Due to the Coronavirus Crisis
Table 10. Key Regions/Countries Measures against Covid-19 Impact
Table 11. Proposal for HDTV Antenna Players to Combat Covid-19 Impact
Table 12. Global HDTV Antenna Market Size Growth by Application (US$ Million): 2020 VS 2026
Table 13. Global HDTV Antenna Market Size by Regions (US$ Million): 2020 VS 2026
Table 14. Global HDTV Antenna Market Size by Regions (2015-2020) (US$ Million)
Table 15. Global HDTV Antenna Market Share by Regions (2015-2020)
Table 16. Global HDTV Antenna Forecasted Market Size by Regions (2021-2026) (US$ Million)
Table 17. Global HDTV Antenna Market Share by Regions (2021-2026)
Table 18. Market Top Trends
Table 19. Key Drivers: Impact Analysis
Table 20. Key Challenges
Table 21. HDTV Antenna Market Growth Strategy
Table 22. Main Points Interviewed from Key HDTV Antenna Players
Table 23. Global HDTV Antenna Revenue by Players (2015-2020) (Million US$)
Table 24. Global HDTV Antenna Market Share by Players (2015-2020)
Table 25. Global Top HDTV Antenna Players by Company Type (Tier 1, Tier 2 and Tier 3) (based on the Revenue in HDTV Antenna as of 2019)
Table 26. Global HDTV Antenna by Players Market Concentration Ratio (CR5 and HHI)
Table 27. Key Players Headquarters and Area Served
Table 28. Key Players HDTV Antenna Product Solution and Service
Table 29. Date of Enter into HDTV Antenna Market
Table 30. Mergers & Acquisitions, Expansion Plans
Table 31. Global HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020) (Million US$)
Table 32. Global HDTV Antenna Market Size Share by Type (2015-2020)
Table 33. Global HDTV Antenna Revenue Market Share by Type (2021-2026)
Table 34. Global HDTV Antenna Market Size Share by Application (2015-2020)
Table 35. Global HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020) (Million US$)
Table 36. Global HDTV Antenna Market Size Share by Application (2021-2026)
Table 37. North America Key Players HDTV Antenna Revenue (2019-2020) (Million US$)
Table 38. North America Key Players HDTV Antenna Market Share (2019-2020)
Table 39. North America HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020) (Million US$)
Table 40. North America HDTV Antenna Market Share by Type (2015-2020)
Table 41. North America HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020) (Million US$)
Table 42. North America HDTV Antenna Market Share by Application (2015-2020)
Table 43. Europe Key Players HDTV Antenna Revenue (2019-2020) (Million US$)
Table 44. Europe Key Players HDTV Antenna Market Share (2019-2020)
Table 45. Europe HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020) (Million US$)
Table 46. Europe HDTV Antenna Market Share by Type (2015-2020)
Table 47. Europe HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020) (Million US$)
Table 48. Europe HDTV Antenna Market Share by Application (2015-2020)
Table 49. China Key Players HDTV Antenna Revenue (2019-2020) (Million US$)
Table 50. China Key Players HDTV Antenna Market Share (2019-2020)
Table 51. China HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020) (Million US$)
Table 52. China HDTV Antenna Market Share by Type (2015-2020)
Table 53. China HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020) (Million US$)
Table 54. China HDTV Antenna Market Share by Application (2015-2020)
Table 55. Japan Key Players HDTV Antenna Revenue (2019-2020) (Million US$)
Table 56. Japan Key Players HDTV Antenna Market Share (2019-2020)
Table 57. Japan HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020) (Million US$)
Table 58. Japan HDTV Antenna Market Share by Type (2015-2020)
Table 59. Japan HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020) (Million US$)
Table 60. Japan HDTV Antenna Market Share by Application (2015-2020)
Table 61. Southeast Asia Key Players HDTV Antenna Revenue (2019-2020) (Million US$)
Table 62. Southeast Asia Key Players HDTV Antenna Market Share (2019-2020)
Table 63. Southeast Asia HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020) (Million US$)
Table 64. Southeast Asia HDTV Antenna Market Share by Type (2015-2020)
Table 65. Southeast Asia HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020) (Million US$)
Table 66. Southeast Asia HDTV Antenna Market Share by Application (2015-2020)
Table 67. India Key Players HDTV Antenna Revenue (2019-2020) (Million US$)
Table 68. India Key Players HDTV Antenna Market Share (2019-2020)
Table 69. India HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020) (Million US$)
Table 70. India HDTV Antenna Market Share by Type (2015-2020)
Table 71. India HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020) (Million US$)
Table 72. India HDTV Antenna Market Share by Application (2015-2020)
Table 73. Central & South America Key Players HDTV Antenna Revenue (2019-2020) (Million US$)
Table 74. Central & South America Key Players HDTV Antenna Market Share (2019-2020)
Table 75. Central & South America HDTV Antenna Market Size by Type (2015-2020) (Million US$)
Table 76. Central & South America HDTV Antenna Market Share by Type (2015-2020)
Table 77. Central & South America HDTV Antenna Market Size by Application (2015-2020) (Million US$)
Table 78. Central & South America HDTV Antenna Market Share by Application (2015-2020)
Table 79. Antennas Direct Company Details
Table 80. Antennas Direct Business Overview
Table 81. Antennas Direct Product
Table 82. Antennas Direct Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 83. Antennas Direct Recent Development
Table 84. Jasco Products (GE) Company Details
Table 85. Jasco Products (GE) Business Overview
Table 86. Jasco Products (GE) Product
Table 87. Jasco Products (GE) Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 88. Jasco Products (GE) Recent Development
Table 89. Best Buy Company Details
Table 90. Best Buy Business Overview
Table 91. Best Buy Product
Table 92. Best Buy Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 93. Best Buy Recent Development
Table 94. RCA Company Details
Table 95. RCA Business Overview
Table 96. RCA Product
Table 97. RCA Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 98. RCA Recent Development
Table 99. Terk Company Details
Table 100. Terk Business Overview
Table 101. Terk Product
Table 102. Terk Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 103. Terk Recent Development
Table 104. Winegard Company Details
Table 105. Winegard Business Overview
Table 106. Winegard Product
Table 107. Winegard Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 108. Winegard Recent Development
Table 109. Mohu Company Details
Table 110. Mohu Business Overview
Table 111. Mohu Product
Table 112. Mohu Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 113. Mohu Recent Development
Table 114. Polaroid Business Overview
Table 115. Polaroid Product
Table 116. Polaroid Company Details
Table 117. Polaroid Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 118. Polaroid Recent Development
Table 119. Channel Master Company Details
Table 120. Channel Master Business Overview
Table 121. Channel Master Product
Table 122. Channel Master Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 123. Channel Master Recent Development
Table 124. Marathon Company Details
Table 125. Marathon Business Overview
Table 126. Marathon Product
Table 127. Marathon Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 128. Marathon Recent Development
Table 129. KING Company Details
Table 130. KING Business Overview
Table 131. KING Product
Table 132. KING Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 133. KING Recent Development
Table 134. As Seen on TV Company Details
Table 135. As Seen on TV Business Overview
Table 136. As Seen on TV Product
Table 137. As Seen on TV Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 138. As Seen on TV Recent Development
Table 139. 1byone Company Details
Table 140. 1byone Business Overview
Table 141. 1byone Product
Table 142. 1byone Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 143. 1byone Recent Development
Table 144. Rocam Company Details
Table 145. Rocam Business Overview
Table 146. Rocam Product
Table 147. Rocam Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 148. Rocam Recent Development
Table 149. ANTOP Company Details
Table 150. ANTOP Business Overview
Table 151. ANTOP Product
Table 152. ANTOP Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 153. ANTOP Recent Development
Table 154. Mediasonic Company Details
Table 155. Mediasonic Business Overview
Table 156. Mediasonic Product
Table 157. Mediasonic Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 158. Mediasonic Recent Development
Table 159. RadioShack Company Details
Table 160. RadioShack Business Overview
Table 161. RadioShack Product
Table 162. RadioShack Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 163. RadioShack Recent Development
Table 164. ONN Company Details
Table 165. ONN Business Overview
Table 166. ONN Product
Table 167. ONN Revenue in HDTV Antenna Business (2015-2020) (Million US$)
Table 168. ONN Recent Development
Table 169. Research Programs/Design for This Report
Table 170. Key Data Information from Secondary Sources
Table 171. Key Data Information from Primary Sources
List of Figures
Figure 1. Global HDTV Antenna Market Share by Type: 2020 VS 2026
Figure 2. Indoor Features
Figure 3. Outdoor Features
Figure 4. Global HDTV Antenna Market Share by Application: 2020 VS 2026
Figure 5. Residential Case Studies
Figure 6. Commercial Case Studies
Figure 7. HDTV Antenna Report Years Considered
Figure 8. Global HDTV Antenna Market Size YoY Growth 2015-2026 (US$ Million)
Figure 9. Global HDTV Antenna Market Share by Regions: 2020 VS 2026
Figure 10. Global HDTV Antenna Market Share by Regions (2021-2026)
Figure 11. Porter’s Five Forces Analysis
Figure 12. Global HDTV Antenna Market Share by Players in 2019
Figure 13. Global Top HDTV Antenna Players by Company Type (Tier 1, Tier 2 and Tier 3) (based on the Revenue in HDTV Antenna as of 2019
Figure 14. The Top 10 and 5 Players Market Share by HDTV Antenna Revenue in 2019
Figure 15. North America HDTV Antenna Market Size YoY Growth (2015-2020) (Million US$)
Figure 16. Europe HDTV Antenna Market Size YoY Growth (2015-2020) (Million US$)
Figure 17. China HDTV Antenna Market Size YoY Growth (2015-2020) (Million US$)
Figure 18. Japan HDTV Antenna Market Size YoY Growth (2015-2020) (Million US$)
Figure 19. Southeast Asia HDTV Antenna Market Size YoY Growth (2015-2020) (Million US$)
Figure 20. India HDTV Antenna Market Size YoY Growth (2015-2020) (Million US$)
Figure 21. Central & South America HDTV Antenna Market Size YoY Growth (2015-2020) (Million US$)
Figure 22. Antennas Direct Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 23. Antennas Direct Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 24. Jasco Products (GE) Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 25. Jasco Products (GE) Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 26. Best Buy Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 27. Best Buy Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 28. RCA Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 29. RCA Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 30. Terk Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 31. Terk Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 32. Winegard Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 33. Winegard Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 34. Mohu Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 35. Mohu Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 36. Polaroid Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 37. Polaroid Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 38. Channel Master Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 39. Channel Master Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 40. Marathon Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 41. Marathon Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 42. KING Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 43. KING Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 44. As Seen on TV Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 45. As Seen on TV Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 46. 1byone Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 47. 1byone Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 48. Rocam Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 49. Rocam Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 50. ANTOP Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 51. ANTOP Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 52. Mediasonic Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 53. Mediasonic Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 54. RadioShack Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 55. RadioShack Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 56. ONN Total Revenue (US$ Million): 2019 Compared with 2018
Figure 57. ONN Revenue Growth Rate in HDTV Antenna Business (2015-2020)
Figure 58. Bottom-up and Top-down Approaches for This Report
Figure 59. Data Triangulation
Figure 60. Key Executives Interviewed


https://www.marketresearchhub.com/report/covid-19-impact-on-global-hdtv-antenna-market-size-status-and-forecast-2020-2026-report.html