Remembrance Vietnamese Poet and writer Trung Binh Ha

Chương Trình Tưởng Niệm cố Nhà Văn, Nhà Thơ Hà Bỉnh Trung‏ (Fairfax Memorial Funeral Home (Fairfax, Virginia – 04/29/11))

Phát biểu của ông Hoàng Song Liêm: Đại Diện Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật trong Chương Trình Tưởng Niệm cố Nhà Văn, Nhà Thơ Hà Bỉnh Trung tại Fairfax Memorial Funeral Home (Fairfax, Virginia – 04/29/12)

Bà Lãm Thuý, đại diện Hội Vặn Bút Miền Đông Hoa Kỳ trong Chương Trình Tưởng Niệm cố Nhà Văn, Nhà Thơ Hà Bỉnh Trung tại Fairfax Memorial Funeral Home (Fairfax, Virginia – 04/29/12)

Nhà văn Nguyễn Thị Ngọc Dung, Tạp chí Cỏ Thơm trong Chương Trình Tưởng Niệm cố Nhà Văn, Nhà Thơ Hà Bỉnh Trung tại Fairfax Memorial Funeral Home (Fairfax, Virginia – 04/29/12)

Ông Phạm Trần, nói về “Nhân Cách Hà Bỉnh Trung” dưới con mắt của một Nhà báo trong Chương Trình Tưởng Niệm cố Nhà Văn, Nhà Thơ Hà Bỉnh Trung tại Fairfax Memorial Funeral Home (Fairfax, Virginia – 04/29/11)

Nhiếp Ảnh Gia Sơn Vũ trong Chương Trình Tưởng Niệm cố Nhà Văn, Nhà Thơ Hà Bỉnh Trung tại Fairfax Memorial Funeral Home (Fairfax, Virginia – 04/29/12)


Leave a Reply